Aktieägarna i Journey Group AB (publ), org. nr. 559327–4995 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022 kl. 12.00 i Bolagets lokaler med adress Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm.

För att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19 har styrelsen, i enlighet med den tillfälliga lagen om undantag för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor- och föreningsstämmor (2022:121), beslutat om insamling av fullmakter. Fullmaktformulär finner ni på Bolagets hemsida vilken anger Bolagets ekonomichef Ben Lauritzen som fullmaktstagare att företräda de aktieägare som vill utnyttja möjligheten att lämna fullmakt på detta sätt. Fullmaktsformulärets ska skickas till ben@journeyagency.com. Därutöver finns även sedvanligt fullmaktsformulär för aktieägare som önskar utse eget ombud tillgänglig på Bolagets hemsida såsom beskrivet nedan. Fullmakt ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägare och daterad.

Bolaget uppmanar aktieägarna att använda alternativet med fullmakt för Bolagets ekonomichef Ben Lauritzen.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2022.

Aktieägare får även gärna anmäla sin avsikt att deltaga, vilket i så fall sker till Ben Lauritzen på mail ben@journeyagency.com.

Vid anmälan ska i så fall namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal eventuella biträden anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan även tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda bolagsstämmoaktieboken per torsdagen 21 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 25 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två protokolljusterare;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisor;
 10. Beslut om antagande av ny bolagsordning;
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner;
 12. Stämmans avslutande.

  FÖRSLAG TILL BESLUT

  Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

  Storägarna, Erling Løken Andersen och Fredrik Viktorsson, föreslår att Mattias Ward utses till stämmoordförande.

  Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 (b))

  Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen om 78 655 741 SEK balanseras i ny räkning.

  Fastställande av styrelse- och revisorarvoden (punkt 8)

  Storägarna, Erling Løken Andersen och Fredrik Viktorsson, föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordinarie styrelseledamöter, som inte är anställda i något av koncerns bolag, med 100 000 SEK (100 000 SEK) per ordinarie ledamot och med 150 000 (150 000) till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beloppet inom parentes avser föregående års ersättning. 

  Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

  Val av styrelse och revisor (punkt 9)

  Storägarna, Erling Løken Andersen och Fredrik Viktorsson, föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. 

  Storägarna, Erling Løken Andersen och Fredrik Viktorsson, föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Mattias Ward, Erling Loken Andersen, Pål Henrik Nyhagen, Emilia Nilsson, Jan Norman och Fredrik Viktorsson till ordinarie ledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås Mattias Ward. 

  Storägarna, Erling Løken Andersen och Fredrik Viktorsson, föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Johan Svärdlöf som huvudansvarig revisor i Bolaget.

  Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 10) 

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom krav om aktieägares föregående anmälan till bolagsstämma läggs till under punkt 10 (kallelse), och därigenom får följande lydelse:

  1. 10. Kallelse

   Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

   Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

   Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena sex (6) bankdagar före stämman med beaktande av rösträttsregistreringar fyra (4) bankdagar innan bolagsstämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

  För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag under punkten 10 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 11)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler.

  Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv och/eller kapitalanskaffning i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

  Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

  För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag under punkten 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  AKTIER OCH RÖSTER

  I bolaget finns det totalt 8 000 000 aktier per dagen för kallelsens utfärdande, med 1 röst vardera.

  UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

  Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

  Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

  HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

  Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och revisionsberättelse tillsammans med fullmaktsformulär och fullständigt förslag i form av ny bolagsordning under punkt 10 kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm och på Bolagets hemsida, www.journeygroup.com, senast tre (3) veckor före årsstämman samt på årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

  ________________________________
  Stockholm i mars 2022
  Journey Group AB
  Styrelsen